Blind Cinema: Robert Kroos & Codarts

radiophonic listening session
FIlm - Wed 6 July 2022
WORM Rotterdam
WORM Central Station
Start → 20:30
End → 23:00

For Dutch Read Below

The WORM studio asks sound artists on a regular basis to make a radiophonic piece, which is then broadcast on Concertzender, the Dr Klangendum-show (sunday, at midnight).The piece is preferably made in the WORM studio. One cooperation is with Codarts in Rotterdam.

On the 6th of July, a number of compositions by Codarts students and a radiophonic radio play by Robert Kroos– will be played in WORM’s Blind Cinema. The makers will also be present. Commissioned by WORM/Dr Klangendum.

We thought it would be a good idea to organise joint listening sessions every now and then… Assuming that it is special to experience this art of sound in the dark, with a number of listeners.

No distractions, total focus, yet not lonely or alone… Two sessions of about 30 minutes with a short break

PROGRAMME
PART 1
Royal Raymond Rife And His Mortal Oscillatory Rates
by Robert Kroos. (made for radia.fm, 2011)

This radiophonic piece is inspired by the work of Royal Raymond Rife (1888 – 1971). He was a scientist, engineer and inventor now considered ‘The Nikola Tesla of the Medical World’. In 1931 he built the Universal Microscope achieving optical magnifications of over 30,000 times. It enabled him to observe microorganisms and viruses in a living state.

Rife believed that if he could discover the vibrational frequencies at which disease-causing microorganisms vibrated, he then could bombard them with that frequency until they shook so hard they exploded. By endless watching and trying out frequencies Rife claimed to have documented “Mortal Oscillatory Rates” for various pathogenic organisms.

By sending out those rates with a Beam Ray Device Rife cured significant numbers of people infected with various infections. Incredible claims of success (including cure for cancer) and support by credible observers were institutionally avoided, minimized and obstructed so that–if there was indeed evidence to support them– would never see the light of day or any chance of acceptance by mainstream medicine. Royal Raymond Rife remains one of the unsung heroes of the fringe science underground.

For this piece original Rife radio frequencies have been scalar-converted into audible range. Two Rife frequency sets will be broadcasted claiming to destroy Covid19. Other healing sounds used in this work are; Solfeggio frequencies, the sound of the Multiple Wave Oscillator (Georges Lakhovsky), High Voltage Electro Therapy (Nicola Tesla), Binaural Beats (Heinrich Wilhelm Dove)).

PART 2
Anastomosing
by Carmel Freeman (Codarts)
Anastomosis is the connection of two normally divergent things. ‘Anastamosing’ is the first in a series of works that encourage the sensing of a changing climate by fostering sensorial, embodied knowledge-making. Hydrophonic recordings of the Nieuwe Maas river are manipulated to activate public listening and promote kinaesthetic urbanity.

Carmel Freeman is a composer and sound artist based in The Hague.

NL

BLIND CINEMA
De WORM studio vraagt regelmatig aan geluidskunstenaars om een radiofonisch stuk te maken, dat vervolgens wordt uitgezonden op Concertzender, de Dr Klangendum-show (zondag, om middernacht). Het stuk wordt bij voorkeur gemaakt in de WORM studio. De samenwerking met Codarts in Rotterdam zorgt voor een regelmatig aandeel van compositiestudenten en hun nieuwe werk.
Vanavond worden in de Blind Cinema van WORM een aantal composities van Codarts-studenten en een radiofonisch hoorspel van Robert Kroos- gespeeld. Ook de makers zullen aanwezig zijn. In opdracht van WORM/Dr Klangendum.

Het leek ons een goed idee om af en toe gezamenlijke luistersessies te organiseren… Ervan uitgaande dat het bijzonder is om deze geluidskunst in het donker, met een aantal luisteraars te ervaren.

Geen afleiding, totale focus, maar toch niet eenzaam of alleen… Twee sessies van ongeveer 30 minuten met een korte pauze.

PROGRAMMA
DEEL 1
Royal Raymond Rife And His Mortal Oscillatory Rates
door Robert Kroos. (gemaakt voor radia.fm, 2011)

Dit radiofonische stuk is geïnspireerd op het werk van Royal Raymond Rife (1888 – 1971). Hij was een wetenschapper, ingenieur en uitvinder die nu wordt beschouwd als ‘De Nikola Tesla van de medische wereld’. In 1931 bouwde hij de Universele Microscoop die optische vergrotingen van meer dan 30.000 maal kon bereiken. Hiermee kon hij micro-organismen en virussen in levende toestand waarnemen.

Rife geloofde dat als hij de trillingsfrequenties kon ontdekken waarop ziekteveroorzakende micro-organismen trilden, hij ze dan met die frequentie kon bombarderen tot ze zo hard schokten dat ze explodeerden. Door eindeloos te kijken en frequenties uit te proberen beweerde Rife "Mortal Oscillatory Rates" te hebben gedocumenteerd voor diverse ziekteverwekkende organismen en door die frequenties uit te zenden met een Beam Ray Device genas Rife aanzienlijke aantallen mensen die besmet waren met diverse infecties. Ongelooflijke beweringen van succes (inclusief genezing van kanker) en ondersteuning door geloofwaardige waarnemers werden institutioneel vermeden, geminimaliseerd en tegengewerkt zodat – als er inderdaad bewijs was om ze te ondersteunen – ze nooit het daglicht zouden zien of enige kans op acceptatie door de reguliere geneeskunde. Royal Raymond Rife blijft een van de onbezongen helden van de ondergrondse randwetenschap.

Voor dit stuk zijn de originele Rife radiofrequenties scalair omgezet naar een hoorbaar bereik. Twee Rife frequentie sets zullen worden uitgezonden met de bewering dat ze Covid19 vernietigen. Andere genezende geluiden die in dit werk zijn gebruikt zijn; Solfeggio frequenties, het geluid van de Multiple Wave Oscillator (Georges Lakhovsky), Hoogspanning Elektro Therapie (Nicola Tesla), Binaural Beats (Heinrich Wilhelm Dove)).

DEEL 2
Anastomosing
by Carmel Freeman (Codarts)

Anastomose is de verbinding van twee normaal uiteenlopende dingen. ‘Anastamosing’ is de eerste in een reeks werken die de beleving van een veranderend klimaat stimuleren door zintuiglijke, belichaamde kennisvorming te bevorderen. Hydrofonische opnames van de Nieuwe Maas worden gemanipuleerd om het publiek te activeren en de kinesthetische stedelijkheid te promoten. Carmel Freeman is een componist en geluidskunstenaar gevestigd in Den Haag.