Structure

FINANCIAL STANDING / Financiële draagkracht

Stichting WORM krijgt structurele financiering van Gemeente Rotterdam en de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een volledig overzicht van alle relevante dossiers en persberichten vindt u hieronder.

Jaarverslag / Jaarrekening

Jaarverslag 2022

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Jaarrekening en Jaarverslag 2020

(Andere rappporten, dossiers en persberichten)

Afschrift Statutenwijziging

Uittreksel Stichting WORM

Richtlijnen corona-addendum BIS-instellingen 2021-2024

Raad voor Cultuur BIS-2021-2024-toekenning-brief

WORM: RAAD VAN TOEZICHT

Sinds 1 september 2022 kent stichting WORM een Raad van Toezicht model. De Raad houdt toezicht op de uitvoering van het inhoudelijke beleid, de organisatie en de financiën. Voor die uitvoering zijn de directeur-bestuurders (artistiek en zakelijk) van WORM verantwoordelijk. De raad toetst, bewaakt en adviseert, en stelt ook de langetermijnplannen, het jaarplan en het jaarverslag vast. Ook representeert de Raad van Toezicht WORM bij externe gelegenheden. Tot slot is de Raad de werkgever van de directeur-bestuurders. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden.

(English)

Since September 1, 2022, WORM has operated with a Supervisory Board model. The Board supervises the implementation of the artistic discourse, organisation and finances. The (artistic and business) directors of WORM are responsible for that implementation. The Board reviews, monitors and advises and also adopts the long-term plans: the year plan and the annual report. The Supervisory Board also represents WORM at civic and other external occasions. Finally, the Board is the official employer of the managing directors. The Supervisory Board meets at least four times a year and consists of a minimum of three and a maximum of six members.

Raad van Toezicht - 2024

Tina Rahimy (voorzitter / chair)

Bér Engels

Winnie Roseval

Naomi Brusselman

Michel Goossen

Raad van Toezicht - 2023

Tina Rahimy (voorzitter / chair)

Bér Engels

Aukje Bolle (afgetreden 1 juni 2023)

Prya Bisambhar (afgetreden 1 juni 2023)

Mark Schotman (afgetreden 1 juni 2023)