Mission / Manifesto

WORM Mission and Manifesto 2021-2024. For English scroll down.

MISSIE

We situeren ons als de ultieme testomgeving voor alternatieve kunstproductie, experimentele levensvormen en niet- academische kennisontwikkeling. Wij zijn een netwerkorganisatie op het snijvlak van (populaire) cultuur en (podium) kunsten, gevoed door de interesse in de inspirerende, mooie, urgente, vitale, rauwe, weerbarstige en/of maffe shit waar onze medemens mee op de proppen komt. We zien de chaos die hiermee gepaard gaat niet als een probleem, maar we gebruiken het als energie voor actie.

Met een aanbod van betaalbare voorzieningen en een netwerk van lokale, nationale en internationale geestverwanten, ondersteunen we eigenzinnige, onafhankelijke en onder- gerepresenteerde mensen in hun behoefte om te creëren en te presenteren. Wij hebben een inclusieve, horizontale en fluïde werkwijze. Hierbij hebben we aandacht voor culturele, artistieke, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkelingen.

VISIE

De cultuursector bevindt zich in een overgang van een traditioneel, op homogene disciplines en publieksbereik gebaseerde programmering, naar nieuwe en heterogene vormen van productie, programmering, presentatie en publieksbenadering. We zien dat de focus in de kunstwereld doorgaans nog ligt op canonieke, hoogwaardige en professionele kunst waarbij de betekenis van ‘hoogwaardig’ en ‘professioneel’ bepaald wordt door professionals in die sector. Het is een specialistische aangelegenheid met een aanzienlijke drempel die heeft geleid tot een selectieve praktijk. Tegelijkertijd lijkt de sector zich te realiseren dat verandering en vernieuwing noodzakelijk zijn, juist binnen de kunsten. Maar het is nog niet eenvoudig om deze verandering tot stand te brengen in een systeem dat zichzelf als maatstaf neemt.

Maatschappelijk zien we de rijkdom aan culturele diversiteit in de wereld, met de veelzijdigheid aan culturele uitingen die zich op formele, informele, analoge en digitale podia afspelen. Tegelijkertijd zien we versnippering van gemeenschappen, die in gelaagde en vaak kortstondig verweven informele netwerken eerder langs dan met elkaar leven. Culturele identiteiten, plaatsen van handeling, vormen van samenwerking, kennisontwikkeling en sociale constellaties: alles verandert razendsnel, terwijl systemen zoals instituten en structuren zich nog nauwelijks hebben mee-ontwikkeld.
We zien kortom een wereld met de behoefte aan ruimtes voor alternatieve vormen van cultuurproductie en -receptie en de noodzaak aan zichtbare bruggenbouwers die zich in deze ruimtes manifesteren. Er is noodzaak aan verandering o.a. door verschuiving van norm, macht en eigenaarschap. In de structuur die in WORM is ontwikkeld nemen andere mensen, disciplines, verhalen en werkwijzen de ruimte in, waarbij het gaat om de kwaliteit van het (samen)leven.

De kunst- en cultuursector is er om de maatschappij te bevragen. WORM bevraagt ook de kunst- en cultuursector zelf. De noodzaak tot verandering, vernieuwing van disciplines en verschuiving van norm en macht wordt al breed herkend. WORM heeft door haar in jaren ontwikkelde werkwijze een structuur en omgeving ontwikkeld die open staat voor en aanjaagt tot verandering en vernieuwing. Waar andere mensen, disciplines, verhalen en werkwijzen aan bod komen en waar het gaat over de kwaliteit van het leven.

Met als kernactiviteit de productie, presentatie en distributie van alternatieve kunstvormen stellen we eigenwijze, onafhankelijke mensen in staat werk te maken en te presenteren door een infrastructuur met werkplaatsen en presentatieruimtes beschikbaar te stellen. We ondersteunen hen met raad en daad, delen een netwerk van lokale en (inter) nationale geestverwanten. Tijdens synchroon geprogrammeerde activiteiten in WORM ontmoeten kunstenaars en publieksgroepen elkaar in een zinderende cultuur-ervaring.

We richten ons op makers die zich net als wij minder goed thuis voelen in de ‘Black Box’ of de ‘White Cube’. Genres, disciplines of reputaties zijn hierbij van ondergeschikt belang. Het gaat ons veel meer om intentie, energie en de attitude als alternatief voor het bestaande. Hierbij hebben we evenveel aandacht voor de artistieke potentie van de buurtkapper als voor een geluidskunstenaar uit Peru. De producties van deze makers in het tussengebied van populaire cultuur/ritueel, beeldende kunst en podiumkunst noemen we – in één woord – Performance.

English

VISION

The cultural sector is in transition from traditional programming based on homogeneous disciplines and audience reach, to new and heterogeneous forms of production, programming, presentation and public approach. We see that the focus in the art world still often focuses still on canonical, high-quality and professional art, where the meaning of “high-quality” and “professional” is determined by professionals in that sector. It is a specialist matter with an often offputting threshold that has led to selective practice. At the same time, the sector seems to realise that change and innovation are necessary, especially within the arts. But it is not yet easy to bring about this change in a system that takes itself as a benchmark.

In a societal sense, we see the wealth of cultural diversity in the world, with the versatility of cultural expressions that take place in formal, informal, analogue and digital stages. At the same time, we see the fragmentation of communities that live in layered and often briefly intertwined informal networks, rather than with each other. Cultural identities, places of action, forms of cooperation, knowledge development and social constellations: everything changes at lightning speed, while systems such as institutions and structures have barely developed.

In short, we see a world with the need for spaces for alternative forms of cultural production and reception, and the need for visible bridge builders who manifest themselves in these spaces. There is a need for change, among other things, by shifting norms, power and ownership. In the structure that has been developed in WORM, other people, disciplines, stories and working methods take up space; each looking to improve the collective creative commons.

MISSION

The arts and culture sector is there to question society. And, therefore, WORM questions the art and culture sector. The need for change, for renewal of disciplines and shifts of norms and power is already widely recognised. Over many years WORM has developed a working method, structure and environment that is open, and encourages change and innovation. One where other people, disciplines, stories and methods are discussed and where the quality of life stands central.

With our core activity being the production, presentation and distribution of alternative art forms, we enable opinionated, independent people to create and present work by ensuring our infrastructure (various work, and presentation spaces) is available. We support them with advice and supportive action, and share a network of local and (inter) national kindred spirits. During synchronously programmed activities in WORM, artists and audience groups meet each other in a vibrant cultural experience.

We focus on makers who, just like us, don’t really  feel at home in the “Black Box” or the “White Cube”. In this respect, genres, disciplines or reputations are of secondary importance. We are much more concerned with intention, energy and attitude as an alternative to the mainstream. And we pay as much attention to the artistic potential of the neighbourhood hairdresser as to that of a sound artist from Peru. We give the productions of all these makers in the areas of ​​popular culture and ritual, visual arts and performing arts one name: Performance.