DID DUTCH CLUB CULTURE DIE LAST WEEKEND?

IS DE NACHTCULTUUR HET AFGELOPEN WEEKEND OVERLEDEN?

De maatregelen die de regering heeft genomen afgelopen vrijdag (9 juli, 2021) zijn een doodvonnis voor de nachtcultuur. Door de schuld van de stijging van besmettingen in de schoenen van organisatoren en publiek te schuiven lijkt de nacht liefdeloos en definitief afgeschreven.

Met het verbieden van nachtleven in Nederland, zonder enig perspectief op heropening, zonder ideeën over hoe het wél zou kunnen, zonder ook maar een spoor van compassie voor artiesten, publiek en organisatoren, lijkt het doek te zijn gevallen voor clubs, DJ’s en nachtpubliek. Duidelijk is dat deze regering geen greintje besef heeft wat nachtcultuur betekent en de impact die ze heeft op miljoenen mensen. Dat is onacceptabel!

De Rijksoverheid heeft geblunderd door te versoepelen, terwijl de eigen voorzieningen – ‘testen voor toegang’, vaccinatieprogramma’s, ‘dansen met Janssen’ – nog niet op orde waren en volstrekt verkeerd zijn ingeschat. Door bezoekers van het nachtleven onterecht te framen als schuldigen wordt de sector beschadigd en lijkt heropening verder weg dan ooit. Deze blunders hebben consequenties – voor de cultuur, voor het welzijn, voor het levensgeluk en voor de economie, en moeten worden hersteld.

Het is elders al vaker gezegd: de huidige verdeling van het opvangen van de ellende is ongelijkwaardig en onhoudbaar. Denk aan de mensen in de zorg, de vakkenvullers en thuisbezorgers die voor een minimumloon gezondheidsrisico’s lopen, tegenover de zelfverrijking van Booking.com en de noodmaatregelen ten gunste van vervuilende industrie zoals de KLM. Jonge mensen zijn in veel opzichten de grootste groep gedupeerden van deze ellende en de sluiting en beschadiging van het nachtleven maakt de situatie alleen maar uitzichtlozer.

Hoe verder?

Wij willen een krachtig tegengeluid laten horen, tégen de onterechte framing van de nachtcultuur en vóór steun aan deze – niet alleen voor jongeren – belangrijke sector. Gezondheid en veiligheid staan voorop, en dat beperkt zich niet alleen tot al dan niet krijgen van het virus. We zien ook depressie en andere mentale klachten als gevolg van de maatregelen. We zien een fundamentele expressievorm – jezelf verliezen in dansen – gemarginaliseerd worden. De open en inclusieve dansvloer is thans formeel verboden. Een zorgvuldig opgebouwde  cultuurvorm – met Nederland als internationale voorloper van genres en artiesten –  dreigt te verdwijnen.

We roepen de overheden – nationaal en in onze stad Rotterdam – op om deze situatie te erkennen en met de sector – inclusief organisatoren, clubs en artiesten – op zo kort mogelijke termijn noodmaatregelen te nemen en hier geld voor vrij te maken. Het gaat om het bieden van perspectief, financiële steun, de ontwikkeling van alternatieven en mentale zorg. Daarnaast roepen we op om te leren van landen en regio’s die liefdevol en met succes de clubcultuur overeind houden – zoals onder andere in Zuid-Korea, Taiwan en Singapore. Tot slot roepen we op om de opening van de clubs niet als sluitstuk te zien, maar als prioriteit. Op deze manier wordt namelijk getoond dat er begrip en erkenning is voor één van de zaken die ons tot mens maakt: samen dansend de nacht in.

Medewerkers en partners clubavonden in WORM:
The Performance Bar (Daniel van den Broeke)
PRSPCT (Gareth de Wijk en Stefan Gabalin)
Hunna (Lewis Ramos, Nahom Tsehaie en Boris Zuidhof)
Ivan Winter
Donn Stone
Masego Soundsystem (Matthijs den Hertog  en Erik-Jan van de Wal)
Malafide Records (Steezy)
Seven Angels
Klauw
Bound 45 (Koen Landman)
No Friends Collective
Josz LeBon
Zuperstition (Juliana Bruinsma)
Khalil Ryahi (coördinator nachtprogramma WORM)
Janpier Brands (algemeen directeur)

English

DID DUTCH CLUB CULTURE DIE LAST WEEKEND?

The measures taken by the Dutch government last Friday (9th July 2021) are a death sentence for nightlife. By putting the blame for the increase in infections at the door of organizers and the public, our nighttime cultures appear unloved and maybe written off for good.

With the banning of nightlife in the Netherlands – without any prospect of reopening, nor ideas about how it could have continued and with no trace of compassion for the artists, audience and organizers – the curtain seems to have fallen for our clubs, DJs and audiences. It is clear that this government has no understanding of what nightlife means and the impact it has on millions of people. That is unacceptable!

The Dutch government is the one that has blundered; as its own policies – “test for access”, the completion of the vaccination program and the “dancing with Janssen” – were not yet in order and also completely misjudged. By wrongly framing nightlife visitors as culprits, the sector is badly damaged and reopening seems further away than ever. These blunders have consequences; for culture, for individual wellbeing, for the country’s spirits and for the economy. They must be rectified.

It has been said many times elsewhere: how the current distribution of relief is distributed is unequal and untenable. Think of the people in care, and remember that those who fill supermarket shelves and those who ensure your home deliveries are the ones who run the biggest health risks for a minimum wage. This is in direct contrast to the self-enrichment of the likes of Booking.com and the emergency measures in favour of polluting industries such as KLM. Young people are in many ways the biggest victims of this miserable situation and the closure and damage to nightlife only makes their outlook more hopeless.

Where next?

We want to strongly protest against the unjust framing of nightlife as a pariah and give support to this important sector; and not only for young people. Health and safety are paramount, but that is not just limited to whether or not you get the virus. We see depression and other mental complaints at first hand, as a result of these measures. We also see a fundamental form of expression – losing yourself and coming together with others through dancing – being marginalised. The open and inclusive dance floor is now formally banned. A carefully constructed form of culture – with the Netherlands as an international trendsetter for genres and artists – is in real danger of disappearing.

We call on the government – both at national level and in our city of Rotterdam – to recognise this situation and to take emergency measures with the sector – including organisers, clubs and artists – as soon as possible. The measures need an immediate support budget. It is vitally important to offer perspective, financial support, the development of alternatives and mental care. In addition, we ask that the government learns from countries and regions which carefully and successfully maintained club culture – such as in South Korea, Taiwan and Singapore. Finally, we call for the reopening of the clubs to be a priority, not as a final measure. In this way we can show the world there is national understanding and recognition for one of the things that makes us human: dancing together into the night.

Employees and partners, club nights in WORM:
The Performance Bar (Daniel van den Broeke)
PRSPCT (Gareth de Wijk and Stefan Gabalin)
Hunna (Lewis Ramos, Nahom Tsehaie and Boris Zuidhof)
Ivan Winter
Donn Stone
Masego Soundsystem (Matthijs den Hertog and Erik-Jan van de Wal)
Malafide Records (Steezy)
Seven Angels
Klauw
Bound 45 (Koen Landman)
No Friends Collective
Josz LeBon
Zuperstition (Juliana Bruinsma)
Khalil Ryahi (Coordinator Club programme WORM)
Janpier Brands (General director, WORM)