NEWS: Pink wall should stay

For English see below:

Onlangs is WORM gevraagd om onze roze signature wall opnieuw te schilderen. Dit verzoek kwam van het gemeentehuis, het lijkt erop dat de Gemeente Rotterdam het beleid heeft om de gebouwen in het centrum in een “neutrale” toon te houden.

Het Kunstkwartier van Rotterdam herbergt vele artistieke en experimentele initiatieven die een belangrijke rol hebben gespeeld om Rotterdam op de wereldkaart van levendigste cultuursteden te zetten. Onze straat staat ook op de lijst van 10 coolste straten ter wereld door Time Out Magazine, met een specifieke vermelding van WORM als plek voor underground en nieuwe culturele ervaringen. Ze hebben gelijk! De wens van WORM is inderdaad een platform te bieden aan de underground scene.

De kenmerkende roze muur helpt onze deze wens te cultiveren bij de klant die een biertje komt halen en vaak niet beseft dat WORM veel meer is dan alleen een bar. Het leidt de mensen door het gebouw en wekt nieuwsgierigheid naar wat er achter de bar ligt.

De kleur was ook een oplossing om de zijstraat waar WORM aan ligt op te fleuren. Veel mensen weten het niet, maar vaak worstelen we met drugsdealers en dronken gangs die in de zijstraat hangen. Dit is gevaarlijk voor zowel onze bezoekers, onze crew en onze buren. De roze muur was een zeer effectieve en eenvoudige manier om dit gedrag te neutraliseren en van deze ruimte een veiligere omgeving voor ons allemaal te maken.

Een ander aspect dat de gemeente misschien over het hoofd ziet, is de diversiteit aan mensen die werken en vaste klanten zijn bij #Wunderbar. We zijn door internationale bezoekers en de Rotterdamse queer community “The gay bar van Rotterdam” genoemd. Natuurlijk zijn er andere diepere aspecten in ons beleid die dat weerspiegelen, maar de roze muur is een grote hulp geweest om mensen te laten weten dat #Wunderbar een ruimte is waar iedereen welkom is en homofobie wordt niet getolereerd.

Een stad draait immers om de mensen die er wonen en hun behoeften. We balanceren onze verantwoordelijkheid continu uit om de geschiedenis van ons gebouw, onze straat en onze buurt te behouden, terwijl we in het moment leven en met zorg nadenken over de toekomst. Dit komt tot uiting in ons upcycle interieurontwerp dat een van de grootste tweedehands projecten in de stad is, ons duurzaamheidsbeleid en ons programma dat we samen met onze buren hebben gemaakt.

De kwestie van de roze muur heeft een breder gesprek geopend met de media en met beleidsmakers van onze stad. Vorige week nog bracht D66 de volgende vragen naar de debat vloer van het stadhuis:

1. Deelt het college de opvatting van D66 dat we de rauwe randjes van de stad moeten behouden? Zo ja, welke acties koppelt het college daaraan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met D66 eens dat juist die rauwe randjes de Witte de With maken wat het is?

3. Waarom moet de Wunderbar de herkenbare roze muur in een neutrale kleur schilderen? Op basis waarvan komt het college tot die keuze? Heeft het college nog andere betuttelende voornemens op de rol staan voor de Witte de With?

4. Is het college bereid om deze keuze te heroverwegen en de roze muur te behouden in zijn huidige staat?

Dit zijn vragen die alle Rotterdammers raken, zeker in tijden van grote veranderingen en gentrificatie. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente om de kleur van de muur te verwijderen. We zijn erg benieuwd naar hun antwoorden en staan ​​open om mee te denken.

Lees hier de twee opiniestukken over de situatie.
* nrc.nl door Tara Lewis
* openrotterdam.nl

 

ENGLISH:
Recently, WORM was asked to repaint our signature pink wall. This request came from the city hall, it seems that Gemeente Rotterdam has a policy to keep the buildings in the center in a “neutral” tone.

The Art Quarter of Rotterdam is home to many artistic and experimental initiatives which played a significant part to put Rotterdam on the world map of exciting cultural cities. Our street is also on the list of 10 coolest streets in the world by Time Out Magazine, with a specific mention of WORM as a place for underground and new cultural experiences. And they have got it right! WORM’s wish is to create a podium for underground culture and people from under-represented communities to express.

The signature pink wall helps us cultivate this wish in the regular customer who comes for a beer and often doesn’t realise that WORM is much more than just a bar. It guides the people around the building and brings a curiosity about what lies beyond the bar.

The wall was also a solution to brighten up the side street on which WORM is situated. Many people don’t know but often we struggle with drug dealers and drunken gangs hanging in the side street. This is dangerous both to our visitors, our crew and our neighbours. The pink wall was a very effective and simple way to neutralise this behaviour and make this space a safer environment for us all.

Another aspect which the city hall might overlook is the diversity of people who work and are regulars at #Wunderbar. We have been dubbed “The gay bar of Rotterdam”, by international visitors and the Rotterdam queer community. Of course, there are other deeper aspects in our policy which reflect that, but the wall has been of great help to signal to people that #Wunderbar is a space that welcomes everybody and homophobia is not tolerated.

After all, a city is all about the people who inhabit it and their needs. We are thoughtfully balancing our responsibility to keep the history of our building, our street and our neighborhood at the same time we live in the moment and think about the future with care.
This is reflected in our upcycle interior design that is one of the biggest second hand projects in the city, our sustainability policy and our programme made with our neighbours.

The issue of the pink wall has opened a wider conversation with the media and with policy makers of our city. Just last week D66 brought the following questions to the debate floor of the city hall:

1. Does the council share D66’s view that we must preserve the raw edges of the city? If so, what actions does the college link to this? If not, why not?

2. Does the council agree with D66 that it is precisely those raw edges that make the Witte de With what it is?

3. Why does the Wunderbar have to paint the recognizable pink wall in a neutral color? On what basis does the college make that choice? Does the college have any other patronizing intentions for the Witte de With?

4. Is the college willing to reconsider this choice and keep the pink wall in its current state?

These are questions that touch all citizens of Rotterdam, especially in times of major changes and gentrification. We have objected to the city hall’s decision to remove the colour from the wall. We are very much looking forward to their answers and are open to think along.

Read the two opinion pieces about the situation here.
* nrc.nl by Tara Lewis
*openrotterdam.nl