News: 14-11-2016 WORM lanceert week 3 campagne Eurofuturistische Weken!

Van 15 november tot en met 7 december 2016 is het bij WORM Eurofuturistische Weken! Met ruim 2000m2 aan avantgardistische poøp culture zijn we het grootste avantgardistische instituut van Europa – en dat moet gevierd worden! Met bizarre kortingen, malafide acties, intense prijzen en heel erg veel avantgardistisch vermaak.

(english Google Translate below subzero)

Varen jullie met ons mee tijdens de Eurofuturistische Weken naar onvermoede oorden en licht betrede paden? Onze cruise langs de rafelranden van het ‘avondland’ omvat entertainment van allerlei soorten en pluimage: concerten, filmavonden, theater en talks. Soms onbekend en doorwrocht, soms schaamteloos populistisch, soms voorspelbaar en inconsequent. Het is allemaal WORM!

Deze weken zijn als een gevarieerde trip die een afsluiting is van een twee jaar lange reis die we doopten tot Het Eurofuturisme. Met de opening dit jaar van UBIK (en SLASH en Performance Bar) zijn we gegroeid naar ruim 2000m2 avantgardistische recreatie en dat vieren we met vele acties en aanbiedingen. Kom bij ons shoppen naar unieke en vervreemdende ervaringen of gewoon ongezouten schoonheid! Ach wat, we doen gewoon eens gek. Poøp Culture in alle vormen en maten! Iedereen op zijn eigen wijze.

Het Eurofuturisme omarmt de nieuwe tijd in zijn volle omvang. We surfen onbevreesd mee op de woeste stromingen van aandachttrekkerij en dikke klodders moddergooien, en varen daarop onze eigen koers. Onze ecocultuur, die onstuimig wild meanderende delta van opspattende meningen, gemanipuleerde data en puur opportunisme is onze habitat waarvan de basis is gelegd door onze voorvaderen en toekomst wordt bepaald door onze bastaardkinderen. We houden evenveel van ze, en dus rekenen we af met het vastgeroeste erfgoed, de  verstikkende kernwaarden en tradities, maar grijpen ons vast aan de reling van eigenwaarde en weerbarstigheid. Kapitein Trump, ketelbinkie Geert en Piraat Farage proberen ons te enteren, maar ons schip is wendbaar en onvoorspelbaar. Ons enige gat is onvangbaar! Zo zwart als roet. We verdwijnen uit het zicht en komen onverwacht weer uit de eurohoek.

Over je schouder, in de dode hoek, daar zit het leven! Doen jullie mee?

From November 15 to December 7, 2016 is on WORM Eurofuturistic Weeks! With over 2000m2 of avant-garde poop culture we are the most avant-garde institution in Europe – and that should be celebrated! With bizarre discounts, malicious actions, intense pricing and very much avant-garde entertainment.

You sail with us during the Eurofuturistic Weeks to unexpected places and slightly beaten path? Our cruise along the fringes of the ‘Occident’ includes entertainment of all types and sorts: concerts, movie nights, theater and talks. Sometimes unknown and elaborate, sometimes shamelessly populist, sometimes predictable and inconsistent. It’s all WORM!

These weeks are a varied trip that is a conclusion of a two year long journey that we dipped into the Eurofuturisme. With the opening of UBIK this year (and SLASH and Performance Bar) we have grown to over 2000m2 avant-garde recreation, and we celebrate with many promotions. Come to our shop for unique and alienating experiences or simply unvarnished beauty! So what, we just go crazy. Poop Culture in all shapes and sizes! Everyone in their own way.

The Eurofuturisme embraces the new era in its fullest extent. We surf fearlessly with mudslinging on the raging currents of attention-thick blobs, and then sail our own race. Our ecoculture that impetuous wild meandering delta splashing opinions, manipulated data and pure opportunism is our habitat which provided the basis is determined by our ancestors and future through our bastard children. We keep as many of them, and so we deal with the entrenched heritage, stifling values and traditions, but grabbing fast to the railing of self-esteem and unruliness. Captain Trump, Ketelbinkie Geert and Pirate Farage try to board us, but our ship is agile and unpredictable. Our only hole is onvangbaar! As black as soot. We disappear from view and unexpectedly come back out of the euro area.

Over your shoulder in the blind spot, there’s life! Do you do it?