Fri 10 Jul '20 - Theatre

Trickster: HERO/PERA (revisited)

The pandemic version
20:00
WORM
Sold out

(NL)

HEROPERA is een ‘ad-lib’-voorstelling waarin het operamedium wordt gedeconstrueerd en traditionele ideeën over heldendom op de snijtafel wordt gelegd. Geworteld in verschillende disciplines en geïnspireerd door speculatieve fictie speelt TRICKSTER met de culturele en visuele codes van opera. In plaats van tragische heldinnen die zichzelf opofferen of wegcijferen, brengt deze opera vijf vrouwen ten tonele die ter plekke iets kunnen fabriceren en niet bang zijn voor het (nog) niet weten. Met een voorliefde voor het relationele, rommelige, en onvoorspelbare, wagen ze zich in een post-normale toekomst. Gezamenlijk zijn ze zowel acteurs, zangers, schrijvers, scenografen, componisten en technici van deze show.

TRICKSTER is een collectief van vijf kunstenaars opgeleid in verschillende disciplines (theater, muziek, beeldende kunst, scenografie) en bestaat uit Nina Boas, Barbara Ellison, Nathalie Smoor, ieke Trinks en Mariëlle Verdijk.

Sinds 2008 maakt TRICKSTER brutale, onvoorspelbare, maar vaak ook poëtische performances gebaseerd op improvisatie waarin de toeschouwer meegenomen wordt in de zoektocht naar het magische moment van creatieve synergie. Hoewel ieder haar eigen specialisatie heeft, proberen de leden van TRICKSTER op de vloer altijd discipline-overschrijdend te werken, en elkaar uit te dagen om uit de eigen comfortzone te treden. Vanuit zowel theoretische kaders en literatuur, als intuïtie en (nog) niet-weten heeft het collectief haar eigen unieke spelwijze ontwikkeld. Als echte Tricksters spelen ze met culturele codes, regels en conventies.

(EN)

TRICKSTER is back! WORM worked with them for the first time in 2014 when they performed La Donna E Mobile . This was a research project for what later became HERO/PERA. We also co-produced their 2018 performance.

HERO/PERA premiere a pandemic version in Amsterdam, on 8 July in Paradiso Amsterdam. As they are rehearsing in our theatre UBIK, it seemed the right time to offer you a revisited, Rotterdam-based version, on the 10th of July. We will combine the performance with a playful, corona-proof conversation!

HEROPERA is an improvised, ad-lib performance deconstructing the opera medium and challenging traditional ideas about heroism and storytelling. Sparked by speculative fiction and rooted in various disciplines, TRICKSTER plays around with the cultural and visual codes of opera, practicing the relational, the messy, the spontaneous, the unpredictable. Instead of tragic heroines who sacrifice or annihilate themselves, this opera stages five women who can conjure up something on the spot, and are not afraid of not knowing (yet). While venturing into a post-normal future, they are collaboratively and simultaneously the actors, singers, writers, scenographers, composers and technicians of this show.

HERO/PERA (revisited) is a dialogue with uncertainty. Our human future depends on the extent of our ingenuity. Because our imaginations are often embedded and limited to our own culture, we will have to release imaginations from the rich diversity of (in)human cultures. In order to develop creative, complex and collaborative competences, we need to revise both our idea of ​​the “self” and our position within a larger planetary structure.

TRICKSTER is a collective of five artists trained in different disciplines (theatre, music, visual arts, scenography) and consists of Nina Boas, Barbara Ellison, Nathalie Smoor, ieke Trinks and Mariëlle Verdijk.

Since 2008, TRICKSTER has been making brutal, unpredictable, but often also poetic performances based on improvisation in which the viewer is taken into the search for the magical moment of creative synergy. Although everyone has their own specialization, the members of TRICKSTER always try to work in a cross-disciplinary manner on the floor, and challenge each other to step out of their own comfort zone. From both theoretical frameworks and literature, as well as intuition and (as yet) not knowing, the collective has developed its own unique way of playing. Like real Tricksters, they play with cultural codes, rules and conventions.

HERO/PERA (revisited) was made possible in part by the Performing Arts Fund and private contributions through the Anjeractie of the Prince Bernhard Culture Fund, and UBIK.

 

Credit Image: Heropera, Ostade Amsterdam, 2018, Ernie Buts