Thu 4 Jul '19 - Production

Blind Cinema #1 – Gratis!

20:30
WORM

De eerste aflevering van een nieuwe reeks, Blind Cinema. In de filmzaal van WORM worden twee geluidscomposities ten gehore gebracht, beiden gemaakt in opdracht van de WORM Studio. De makers zullen ook aanwezig zijn. De WORM studio vraagt ieder seizoen aan minimaal 10 gekuidskunstenaars om een radiostuk te maken, bij voorkeur in de WORM studio. Die worden dan uitgezonden op de Concertzender bij het programma Dr Klangendum (voorheen op de dinsdag, middernacht, nu op de zondag, ook middernacht).
Het leek ons een goed idee om zo nu en dan gezamenlijke luistersessies te organiseren… er van uitgaand dat het een bijzondere ervaring is om deze geluidskunst in het donker, met nog een aantal toehoorders samen te ervaren.
Geen afleiding, totale focus, maar toch niet eenzaam en alleen…

Het programma; (beide stukken duren minder dan een half uur, er is een pauze en gelegenheid tot uitwisseling met de kunstenaars).

1. The Horse – Alexander Iezzi 2019
The Horse is een psychologische thriller die zich concentreert rond de strijd van één verteller met socialisatie en zijn relatie met een therapeut.

Muziek en productie: Alexander Iezzi
Stemmen: Hannah Endrulat, Alexander Iezzi, Steven Tyler, Gene Autry
Geproduceerd door Lukas Simonis voor Radio WORM / Klangendum / Concertzender / Radia.fm

Alexander Iezzi is een kunstenaar en muzikant die momenteel in Rotterdam woont. Hij is afgestudeerd aan The New School in New York en het Piet Zwart Institute in Rotterdam. Zijn werk maakt voortdurend gebruik van ideeën en perspectieven van wat samenleven inhoudt als een ervaring en een experiment. Het werk manifesteert zich via verschillende mediums – geluid, sculptuur, film, performance – om het perspectief op verzamelde ervaringen te reorganiseren, te herschikken en te verschuiven. Deze transformaties vinden plaats via aanraking, taal, stampen en mixen, maar ook via reacties tussen verschillende (chemische, sociale, hormonale, psychologische, reproductieve) elementen. Recente uitvoeringen en tentoonstellingen zijn: “Femke Hears A Who” met Clementine Edwards op Peach, Rotterdam (2019) “Aminals” met Viktor Timofeev op 427 Gallery, Riga (2019), “Signs of Invasion” (uitvoering) met Billy Bultheel op Ku ‘damm Kuree, Berlijn (2018), “Kunsthalle For Music” (uitvoering) in Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst, Rotterdam (2018); “My New Feeling Whip” (uitvoering) bij Galleri Syster, Luleå (2017)

2. Die Machine by Georg Perec and Radboud Mens
George Perec is een frans schrijver die leefde van 1936 tot 1982. Hij was lid van de Oulipo groep; een groep franse schrijvers die -op een speelse manier- probeerde zichzelf zoveel mogelijk te beperken in hun schrijftechnieken. Zo is hij bekend geworden door zijn boek La Dispartion; een literaire thriller rondom de verdwijning van de letter ‘e’. In het verhaal van ruim 300 pagina’s komt die letter geen enkele maal voor.
in 1968 maakt hij het hoorspel de Machine. Het hoorspel gaat over een computer die het gedicht Wanderers Nachtlied van Goethe analyseerd. Het gedicht beslaat slechts 8 regels, in totaal niet meer dan 24 woorden en het gaat over de rust die je kan vinden in de natuur. In het hoorspel wordt het gedicht niet artistiek inhoudelijk bestudeerd maar systematisch door een computer ontleed en geanalyseerd; hoeveel letters, hoeveel klinkers, van achter naar voren, van boven naar beneden, etc etc. Het wordt al snel duidelijk dat dit spel over taal niet alleen de werking van een machine beschrijft, maar ook, zij het meer verborgen, het innerlijke mechanisme van de poëzie onthult.
Ik heb dit hoorspel gedeeltelijk als een leidraad gebruikt om de commando’s, zoals die door ‘de computer’ in het hoorspel worden gegeven, zoveel mogelijk echt door een computer te laten uitvoeren. Computers kunnen niet alleen tekst uitspreken maar ook omzetten in allerlei andere signalen zoals midi, morse, dtmf, etc.etc. Mijn nieuwe versie loopt parallel aan het origineel.
Radboud Mens

English
ThIs is the first episode of a new series, Blind Cinema. Two sound compositions will be performed in the WORM cinema, both commissioned by the WORM Studio. The makers will also be present. The Worm studio asks at least 10 sound artists every season to make a radio piece, preferably in the WORM studio. They are broadcast on the Concertzender with the programme Dr. Klangendum (previously on Tuesday, midnight, now on Sunday, also midnight). We thought it would be a good idea to organise joint listening sessions every now and then … assuming that it is a special experience to experience this sound art in the dark, together with a number of listeners. No distraction, total focus, but not alone…

The programme lasts less than an hour in total.There is a break between the performances and an opportunity to talk to the artists.

1. The Horse – Alexander Iezzi 2019
The Horse is a psychological thriller centered around one narrator’s struggles with socialization, and his relationship with a therapist.
Music and production: Alexander Iezzi
Voices: Hannah Endrulat, Alexander Iezzi, Steven Tyler, Gene Autry
Produced by Lukas Simonis: for Radio WORM / Klangendum / Concertzender / Radia.fm

Alexander Iezzi is an artist and musician currently based in Rotterdam. He is a graduate of The New School in New York and the Piet Zwart Institute in Rotterdam. His work continuously draws on ideas and perspectives of what cohabitation entails as an experience and an experiment. The work manifests itself through a variety of mediums – sound, sculpture, film, performance – in order to reorganise, reshuffle and shift perspective on collected experiences. These transformations takes place via touch, language, mashing, and mixing, as well as through reactions between different (chemical, social, hormonal, psychological, reproductive) elements. Recent performances and exhibitions include: “Femke Hears A Who” with Clementine Edwards at Peach, Rotterdam (2019)“Aminals” with Viktor Timofeev at 427 Gallery, Riga (2019), “Signs of Invasion” (performance) with Billy Bultheel at Ku’damm Kuree, Berlin (2018), “Kunsthalle For Music” (performance) at Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2018); “My New Feelings Whip” (performance) at Galleri Syster, Luleå (2017).

The Machine by Georg Perec and Radboud Mens
George Perec is a French writer who lived from 1936 to 1982. He was a member of the Oulipo group; a group of French and international writers who – in a playful way – tried to limit themselves as much as possible in their writing techniques. He became internationally known through his book La Dispartion; a literary thriller about the disappearance of the letter ‘e’. In the story of more than 300 pages, that letter is never mentioned.

In 1968 he made the radio play The Machine. The radio play is about a computer that analyzes Goethe’s poem Wanderers Nachtlied. The poem only covers 8 lines, no more than 24 words in total and it is about the peace that you can find in nature. In the radio play the poem is not studied artistically in content but systematically (re)analysed by a computer; how many letters, how many vowels, from back to front, from top to bottom, and so forth. It soon becomes clear that this game about language not only describes the operation of a machine, but also, albeit more hidden, the inner mechanism that the poetry reveals.

“I have partly used this radio play as a guideline to ensure that the commands, as given by “the computer” in the radio play, are actually executed by a computer as much as possible. Computers can not only pronounce text but also convert it into all kinds of other signals such as midi, morse, dtmf, etc.etc. My new version runs parallel to the original.”(Radboud Mens)