WORM zoekt Directeur-bestuurder

WORM - Rotterdam Aanstelling: per 1 mei 2023

WORM is de ultieme testomgeving voor alternatieve kunstproductie, experimentele levensvormen en kennis en talentontwikkeling. Het is een netwerkorganisatie op het snijvlak van (populaire) cultuur en (podium)kunsten, gevoed door de interesse in de inspirerende, mooie, urgente, vitale, rauwe, weerbarstige en/of maffe shit waar onze medemens mee op de proppen komt. De chaos die hiermee gepaard gaat wordt niet als een probleem gezien, maar wordt gebruikt als energie voor actie. 

WORM is gevestigd in het centrum van Rotterdam. Het representeert actuele culturele ontwikkelingen in Rotterdam en verbindt dit aan wat er in de rest van de wereld gebeurt. WORM richt zich daarbij op experimentele, prille vormen, genres en niches, specifiek van mensen die zich in het reguliere culturele circuit minder goed thuis voelen. Daarbij is daad- en zeggingskracht van de artiest belangrijker dan reputatie of discipline. Dit leidt tot (inter)nationale programma’s met (mengvormen van) muziek, performance, DJ-cultuur, spoken word, dans, comedy en mediakunst, gepresenteerd in festivals, package-programma’s, clubnachten, exposities, talks, workshops en community-events. 

ORGANISATIE EN STICHTING
De medewerkers van WORM delen een grote passie voor het werk, zijn loyaal, betrokken en gemotiveerd. De organisatie hecht waarde aan optimale inclusie en sociale veiligheid. Het wil de divers samengestelde bevolking van de stad Rotterdam representeren in haar programmering, medewerkers, partners en publiek. De manier van werken, waarbij programma’s dialogisch met partners tot stand komen, zorgt voor diversiteit. 

WORM is sinds 2021 onderdeel van de Rijks Culturele Basisinfrastructuur (BIS) voor ontwikkelingstellingen. Daarnaast wordt WORM gefinancierd door de gemeente Rotterdam en ontvangt WORM bijdragen van fondsen. Ongeveer 50% van de inkomsten zijn publieksinkomsten. In WORM werken ongeveer 70 medewerkers (30 FTE), er zijn jaarlijks 100.000 bezoekers, waarvan 35000 afkomen op ruim 400 activiteiten. WORM heeft een totale financiële omvang van bijna € 3 miljoen.

WORM past de principes van de Governance Code Cultuur toe en hanteert het model met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid en legt daarover rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht is werkgever, toezichthouder en klankbord voor de bestuurder. 

De organisatie wordt sinds het vertrek van de vorige directeur, eind oktober 2022 geleid door een interim directeur-bestuurder.

TAAKOMSCHRIJVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De directeur-bestuurder wordt belast met het voeren van het algemeen en integraal bestuur van WORM, de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de teams (horeca, programma, productie, marketing, operations en werkplaatsen).

De directeur-bestuurder heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelt de strategie en een meerjarenvisie van WORM,
 • Draagt zorg voor een gezonde financiële bedrijfsvoering,
 • Stelt een (meerjaren) beleidsplan met bijbehorende begroting op, stelt jaarlijks de jaarrekening/ het jaarverslag op.
 • Draagt zorg voor de doorontwikkeling van een strategisch bedrijfs- en beleidsplan voor de toekomst, rekening houdend met artistieke, maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen op lokaal, landelijk en internationaal niveau.
 • Onderhoudt op proactieve wijze een passend netwerk op lokaal, landelijk en mondiaal niveau in de kunst- en cultuursector, legt verbinding met maatschappelijke partners en stakeholders en initieert samenwerking met nieuwe partijen,
 • Draagt zorg voor een samenwerkende en vruchtbare relatie met andere culturele en maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen,
 • Creëert kansen voor oude en nieuwe kunstenaars en makers binnen en buiten bestaande structuren,
 • Realiseert een inclusief HRM-beleid dat openstaat voor iedereen ongeacht afkomst, religie, leeftijd, geslacht, politieke overtuiging, beperking, seksuele gerichtheid. Bevordert bewustwording ten aanzien van inclusie en versterkt een sociaal veilig werk- en overlegklimaat waarin openheid, empathie en vertrouwen centrale waarden zijn
 • Geeft (coachend) leiding aan zowel vast als tijdelijk personeel,
 • Stimuleert de samenhang en samenwerking tussen alle afdelingen en zorgt voor efficiënte en duidelijke interne communicatie over werkwijzen en processen en een professionele aanspreekcultuur,
 • Draagt zorg voor goed werkgeverschap; personeelsbeleid en verbindend vermogen en bestendigt een constructieve samenwerking met de Raad van Toezicht en de personeelsvertegenwoordiging,
 • Vertegenwoordigt het artistiek profiel van WORM. Stimuleert de ontwikkeling en vernieuwing van het programma,
 • Is boegbeeld en bewaker van een inclusieve en veilige sociale omgeving zowel binnen de stichting als in relatie met de buitenwereld.

PROFIEL DIRECTEUR-BESTUURDER

Voor het realiseren van deze opgave zoeken wij:

 • Een ervaren bestuurder of eindverantwoordelijk directeur met academisch/HBO+ werk/denkniveau en aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten,
 • Ruime ervaring als strategisch leider in een complexe organisatie in de culturele sector
 • Kennis van en ervaring in beleids-  team- en organisatieontwikkeling, bij voorkeur binnen culturele sector,
 • Bij voorkeur ervaring met het verbeteren en versterken van innovatieve uitdagingen binnen culturele sector,
 • Kennis van en inzicht in bedrijfsvoerings- en samenwerkingsprocessen.
 • Kennis van en sterke affiniteit met de visie en stijl van cultuuruitingen van WORM,
 • Financiële kennis van zaken en bedrijfseconomisch inzicht,
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Netwerkvaardigheid en aantoonbare ervaring met het succesvol profileren van een organisatie.
 • Uitstekende kennis van Nederlandse en Engels taal.
 • Uitstekende kennis van internationale, nationale en lokale beleid en cultuur, als verwering van fondsen en financiële middelen.

GEVRAAGDE COMPETENTIES

De nieuwe directeur bestuurder is iemand die:

 • Een onafhankelijk, kritisch en creatief denker is,
 • De kracht van samenwerking omarmt,
 • De maatschappelijke rol en relevantie van WORM als ontwikkelingstelling in de Rotterdamse samenleving beschouwt in interactie met nieuwe makers en partners,
 • De waarde en kwaliteit voor een divers publiek kan herkennen in uitingen van diverse kunstvormen,
 • De ontwikkeling van talent zowel voor als achter de schermen ondersteunt, zo dat de betekenis van WORM binnen het culturele ecosysteem versterkt wordt.
 • Actuele ontwikkelingen op maatschappelijk, artistiek en technologisch gebied signaleert en de uitdagingen en risico’s daarvan analyseert. In samenspraak een koers bepaalt voor een wendbare, toekomstbestendige organisatie en deze vasthoudt,
 • Zakelijk instinct combineert met een empathische houding,
 • Een enthousiast en gedreven vertegenwoordiger van WORM is. Door de buitenwereld, partners en stakeholders, ervaren wordt als een betrouwbare, flexibele en deskundige gesprekspartner.
 • Vanuit overtuiging staat voor diversiteit en inclusie, en dit uitstraalt. Prioriteit geeft aan het uitdragen van de kernwaarden daaromtrent binnen de organisatie en daarbuiten,
 • Staat voor duurzaam ondernemen,
 • Een evenwichtige, daadkrachtige leidinggevende is, die interculturele sensitiviteit bezit, diplomatiek is en verbindend te werk gaat,
 • Bij individueel en groepsgericht aansturen input en feedback zorgvuldig benut, maar duidelijk en besluitvaardig is indien nodig,
 • Richtinggevend kan motiveren en coachen, en daarbij innoverend vermogen van gesprekspartners weet aan te spreken,
 • Sociaal veilige, open en professionele communicatie stimuleert.
 • Graag contact onderhoudt met mensen in de hele organisatie en met mensen die overdag, ’s avonds en ’s nachts werken,
 • Empathisch, open, eerlijk, transparant en integer is, en daarmee een voorbeeld voor anderen.
 • Is zichtbaar, benaderbaar en zelfkritisch,
 • Werkt enthousiasmerend, inspirerend en met humor.

 

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

 • De kandidaat woont in Rotterdam of de regio of is bereid om Rotterdam of de regio te gaan wonen.
 • WORM is het hele jaar door, dag en nacht in bedrijf. De directeur-bestuurder is graag bereid ook op onregelmatige tijden aanwezig te zijn.
 • Met diversiteit en inclusie als leidende principes, wil WORM met de samenstelling van de medewerkers de Rotterdamse samenleving representeren. Er wordt met nadruk gekeken naar sollicitaties van kandidaten die de organisatie vanuit dat perspectief completeren.

 

WAT BIEDEN WIJ?

WORM biedt een ruimte waarin vele innovatieve en inspirerende momenten samenkomen. Het is een plek voor meervoudige vormen van kunst en cultuuruitingen. Een plek die ruimte biedt aan internationale artiesten als aan lokale bewoners. De mensen die in WORM werken zijn van alle lagen en hoeken van de samenleving. Ze zijn kritisch, zelfkritisch, actief en meedenkend. Ze zijn in die zin zowel een uitdaging voor de directeur-bestuurder als ook een sparringpartner.
We bieden een fulltime aanstelling voor een jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een salaris conform de CAO NPF.

DATA

Geïnteresseerde kandidaten kunnen onderstaande data alvast reserveren.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 • 30 januari 2023: Sluiting reactie termijn
 • 9 februari 2023: berichtgeving voorselectie
 • 13 en 15 februari vanaf 18.15 uur, 2023: Eerste gespreksronde
 • 20 februari vanaf 18.15 uur, 2023: Tweede en afrondend selectiegesprek
 • 28 februari vanaf 18.15 uur, 2023: Arbeidsvoorwaardengesprek, opzegtermijn en benoeming

 

INFORMATIE

Heb je interesse, stuur voor 30 januari 2022 een motivatiebrief en een CV naar rvt@worm.org. Voor meer informatie kan je mailen naar rvt@worm.org.